دوره های در حال ثبت نام

ترم نام دوره مخاطبین الگوی دوره محل برگزاری زمان برگزاری ساعات برگزاری ظرفیت باقی مانده شهریه ثبت نام
ترم چهارم 1399 105 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 12 تیر تا 9 مرداد یک روز در هفته پنج شنبه 08:00 - 13:00 1 295,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 305 بزرگسالان سفیر ملک آباد (خواهران) 12 تیر تا 9 مرداد یک روز در هفته پنج شنبه 08:00 - 13:00 1 335,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 E3 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 7 تیر تا 11 مرداد روزهای زوج 16:45 - 18:15 1 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 G1 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 7 تیر تا 11 مرداد روزهای زوج 18:30 - 20:00 2 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 G2 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 7 تیر تا 11 مرداد روزهای زوج 15:00 - 16:30 1 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 U4 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 7 تیر تا 11 مرداد روزهای زوج 15:00 - 16:30 0 265,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 (S1(a کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 7 تیر تا 11 مرداد روزهای زوج 16:45 - 18:15 0 265,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 S3 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 7 تیر تا 11 مرداد روزهای زوج 16:45 - 18:15 1 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 G3 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 7 تیر تا 11 مرداد روزهای زوج 16:45 - 18:15 0 265,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 G5 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 7 تیر تا 11 مرداد روزهای زوج 16:45 - 18:15 2 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 203 بزرگسالان سفیر ملک آباد (خواهران) 12 تیر تا 9 مرداد یک روز در هفته پنج شنبه 08:00 - 13:00 1 315,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 U3 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 7 تیر تا 11 مرداد روزهای زوج 16:45 - 18:15 0 265,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 TEEN11 نوجوانان ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 7 تیر تا 11 مرداد روزهای زوج 16:45 - 18:15 0 295,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 TEEN13 نوجوانان ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 7 تیر تا 11 مرداد روزهای زوج 15:00 - 16:30 0 295,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 S2 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 7 تیر تا 11 مرداد روزهای زوج 18:30 - 20:00 0 265,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 S4 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 7 تیر تا 11 مرداد روزهای زوج 18:30 - 20:00 1 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 S5 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 7 تیر تا 12 مرداد روزهای زوج 18:30 - 20:00 0 265,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 205 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 12 تیر تا 9 مرداد یک روز در هفته پنج شنبه 08:00 - 13:00 0 315,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 G4 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 7 تیر تا 11 مرداد روزهای زوج 18:30 - 20:00 2 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 TEEN9 نوجوانان ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 7 تیر تا 11 مرداد روزهای زوج 18:30 - 20:00 1 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 TEEN14 نوجوانان ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 7 تیر تا 11 مرداد روزهای زوج 18:30 - 20:00 0 295,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 TEEN3 نوجوانان ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 8 تیر تا 12 مرداد روزهای فرد 15:00 - 16:30 2 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 501 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 12 تیر تا 9 مرداد یک روز در هفته پنج شنبه 08:00 - 13:00 1 360,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 506 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 13 تیر تا 10 مرداد یک روز در هفته جمعه 08:00 - 13:00 5 360,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 (S2(a کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 8 تیر تا 12 مرداد روزهای فرد 16:45 - 18:15 0 265,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 S3 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 8 تیر تا 12 مرداد روزهای فرد 16:45 - 18:15 2 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 101 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 12 تیر تا 9 مرداد یک روز در هفته پنج شنبه 08:00 - 13:00 3 295,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 G1 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 8 تیر تا 12 مرداد روزهای فرد 16:45 - 18:15 0 265,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 G2 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 8 تیر تا 12 مرداد روزهای فرد 16:45 - 18:15 2 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 TEEN6 نوجوانان ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 8 تیر تا 12 مرداد روزهای فرد 16:45 - 18:15 0 265,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 TEEN10 نوجوانان ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 8 تیر تا 12 مرداد روزهای فرد 16:45 - 18:15 2 295,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 (S1(c کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 8 تیر تا 12 مرداد روزهای فرد 18:30 - 20:00 0 265,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 S4 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 8 تیر تا 12 مرداد روزهای فرد 18:30 - 20:00 3 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 G3 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 8 تیر تا 12 مرداد روزهای فرد 18:30 - 20:00 1 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 G4 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 8 تیر تا 12 مرداد روزهای فرد 18:30 - 20:00 3 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 E1 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 8 تیر تا 12 مرداد روزهای فرد 18:30 - 20:00 2 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 104 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 11 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 16:45 - 20:00 0 295,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 106 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 12 تیر تا 29 تیر روزهای فرد 16:45 - 20:00 1 295,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 304 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 12 تیر تا 29 تیر روزهای فرد 16:45 - 20:00 2 335,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 105 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 11 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 09:45 - 13:00 2 295,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 306 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 11 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 09:45 - 13:00 2 335,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 303 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 11 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 13:15 - 16:30 1 335,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 204 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 11 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 16:45 - 20:00 0 315,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 102 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 12 تیر تا 29 تیر روزهای فرد 08:00 - 11:15 5 295,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 303 بزرگسالان ترمیک سفیر خیام (برادران) 12 تیر تا 9 مرداد یک روز در هفته پنج شنبه 08:00 - 13:00 0 335,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 TEEN7 نوجوانان ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 7 تیر تا 11 مرداد روزهای زوج 18:30 - 20:00 0 265,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 U4 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 8 تیر تا 12 مرداد روزهای فرد 15:00 - 16:30 2 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 502 بزرگسالان فشرده سفیر سبزوار (خواهران) 11 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 16:45 - 18:15 5 306,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 TEEN5 نوجوانان ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 7 تیر تا 11 مرداد روزهای زوج 15:00 - 16:30 0 265,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 204 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 11 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 16:45 - 20:00 1 315,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 206 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 11 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 11:30 - 14:45 1 315,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 401 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 11 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 13:15 - 16:30 1 350,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 201 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 11 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 16:45 - 20:00 0 315,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 202 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 11 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 16:45 - 20:00 1 315,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 305 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 11 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 16:45 - 20:00 2 335,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 106 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 12 تیر تا 29 تیر روزهای فرد 09:45 - 13:00 0 295,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 403 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 12 تیر تا 29 تیر روزهای فرد 09:45 - 13:00 0 350,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 105 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 12 تیر تا 29 تیر روزهای فرد 15:00 - 18:15 1 295,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 302 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 12 تیر تا 29 تیر روزهای فرد 15:00 - 18:15 1 335,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 103 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 12 تیر تا 29 تیر روزهای فرد 16:45 - 20:00 0 295,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 405 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 11 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 11:30 - 14:45 1 350,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 304 بزرگسالان فشرده آنلاین 15 تیر تا 29 تیر روزهای فرد 09:45 - 13:00 4 235,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 403 بزرگسالان فشرده آنلاین 15 تیر تا 29 تیر روزهای فرد 09:45 - 13:00 8 245,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 206 بزرگسالان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 09:45 - 11:15 12 215,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 302 بزرگسالان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 11:30 - 13:00 8 235,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 401 بزرگسالان فشرده آنلاین 15 تیر تا 29 تیر روزهای فرد 13:15 - 16:30 6 245,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 304 نوجوانان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 13:15 - 14:45 7 235,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 406 بزرگسالان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 13:15 - 14:45 6 245,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 G3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 13:15 - 14:45 1 165,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 M3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 13:15 - 14:45 5 195,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 M4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 13:15 - 14:45 6 195,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 402 بزرگسالان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 15:00 - 16:30 4 245,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 Teen09 نوجوانان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 15:00 - 16:30 9 185,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 201 بزرگسالان فشرده سفیر خیام (برادران) 11 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 08:00 - 11:15 0 315,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 Teen11 نوجوانان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 15:00 - 16:30 10 220,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 Teen12 نوجوانان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 15:00 - 16:30 6 220,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 Teen13 نوجوانان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 15:00 - 16:30 13 220,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 Teen14 نوجوانان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 15:00 - 16:30 7 220,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 Teen15 نوجوانان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 15:00 - 16:30 11 220,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 301 نوجوانان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 15:00 - 16:30 10 235,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 303 بزرگسالان فشرده آنلاین 15 تیر تا 29 تیر روزهای فرد 16:45 - 20:00 11 235,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 203 بزرگسالان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 16:45 - 18:15 13 215,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 206 بزرگسالان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 16:45 - 18:15 11 215,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 302 بزرگسالان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 16:45 - 18:15 6 235,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 401 بزرگسالان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 16:45 - 18:15 0 245,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 404 بزرگسالان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 16:45 - 18:15 3 245,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 406 بزرگسالان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 16:45 - 18:15 3 245,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 502 بزرگسالان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 16:45 - 18:15 5 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 504 بزرگسالان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 16:45 - 18:15 9 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 104 بزرگسالان فشرده سفیر خیام (برادران) 11 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 15:00 - 18:15 3 295,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 G3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 16:45 - 18:15 9 165,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 205 بزرگسالان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 18:30 - 20:00 4 215,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 301 بزرگسالان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 18:30 - 20:00 5 235,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 204 بزرگسالان فشرده سفیر خیام (برادران) 11 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 18:30 - 21:45 0 315,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 303 بزرگسالان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 18:30 - 20:00 4 235,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 305 بزرگسالان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 18:30 - 20:00 8 235,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 405 بزرگسالان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 18:30 - 20:00 10 245,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 301 بزرگسالان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 18:30 - 20:00 12 235,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 501 بزرگسالان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 18:30 - 20:00 6 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 602 بزرگسالان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 18:30 - 20:00 8 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 Teen06 نوجوانان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 18:30 - 20:00 10 185,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 401 بزرگسالان فشرده سفیر خیام (برادران) 11 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 16:45 - 20:00 3 350,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 106 بزرگسالان فشرده سفیر خیام (برادران) 12 تیر تا 29 تیر روزهای فرد 16:45 - 20:00 3 295,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 101 بزرگسالان فشرده سفیر خیام (برادران) 12 تیر تا 29 تیر روزهای فرد 08:00 - 11:15 4 295,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 Teen07 نوجوانان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 11:30 - 13:00 10 185,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 S4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 11:30 - 13:00 0 165,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 M2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 11:30 - 13:00 8 195,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 501 بزرگسالان ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 11:30 - 13:00 9 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 E2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 11:30 - 13:00 4 165,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 S5 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 11:30 - 13:00 6 165,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 G5 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 11:30 - 13:00 5 165,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 U1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 11:30 - 13:00 1 165,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 102 بزرگسالان ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 13:15 - 14:45 9 210,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 306 بزرگسالان ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 13:15 - 14:45 9 235,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 E2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 13:15 - 14:45 5 165,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 G1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 13:15 - 14:45 1 165,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 G4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 13:15 - 14:45 7 165,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 U3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 13:15 - 14:45 3 165,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 U4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 13:15 - 14:45 3 165,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 U5 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای فرد 13:15 - 14:45 4 165,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 501 بزرگسالان فشرده آنلاین 14 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 15:00 - 18:15 8 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 S3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 16:45 - 18:15 3 165,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 U2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 16:45 - 18:15 4 165,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 U3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 15:00 - 16:30 8 165,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 M1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 15:00 - 16:30 8 195,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 202 بزرگسالان ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 16:45 - 18:15 4 215,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 304 بزرگسالان ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 16:45 - 18:15 9 235,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 402 بزرگسالان ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 16:45 - 18:15 0 245,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 504 بزرگسالان ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 16:45 - 18:15 6 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 Teen10 نوجوانان ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 16:45 - 18:15 8 220,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 103 بزرگسالان ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 18:30 - 20:00 11 210,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 105 بزرگسالان ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 18:30 - 20:00 3 210,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 201 بزرگسالان ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 18:30 - 20:00 4 215,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 203 بزرگسالان ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 18:30 - 20:00 11 215,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 303 بزرگسالان ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 18:30 - 20:00 5 235,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 304 بزرگسالان ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 18:30 - 20:00 8 235,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 305 بزرگسالان ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 18:30 - 20:00 0 235,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 401 بزرگسالان ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 18:30 - 20:00 9 245,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 403 بزرگسالان ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 18:30 - 20:00 6 245,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 505 بزرگسالان ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 18:30 - 20:00 6 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 CPE 1 بزرگسالان ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 18:30 - 20:00 7 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 S2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 18:30 - 20:00 0 165,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 G1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 18:30 - 20:00 4 165,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 306 بزرگسالان ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 20:15 - 21:45 5 235,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 305 بزرگسالان ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 20:15 - 21:45 8 235,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 101 بزرگسالان فشرده سفیر خیام (برادران) 11 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 15:00 - 18:15 1 295,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 302 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 11 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 13:15 - 16:30 2 335,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 TEEN2 نوجوانان ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 7 تیر تا 11 مرداد روزهای زوج 16:45 - 18:15 1 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 301 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 12 تیر تا 29 تیر روزهای فرد 16:45 - 20:00 0 335,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 G3 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 7 تیر تا 11 مرداد روزهای زوج 15:00 - 16:30 0 265,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 305 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 12 تیر تا 29 تیر روزهای فرد 16:45 - 20:00 3 335,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 206 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 11 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 16:45 - 20:00 2 315,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 Teen12 نوجوانان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 11 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 16:45 - 20:00 2 295,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 (S1(b کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 8 تیر تا 12 مرداد روزهای فرد 18:30 - 20:00 2 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 TEEN4 نوجوانان ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 7 تیر تا 11 مرداد روزهای زوج 15:00 - 16:30 2 265,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 E1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 09:45 - 11:15 7 165,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 S1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 09:45 - 11:15 4 165,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 Teen05 نوجوانان ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 15:00 - 16:30 7 185,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 E3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 09:45 - 11:15 9 165,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 Teen02 نوجوانان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 16:45 - 18:15 6 185,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 Teen07 نوجوانان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 18:30 - 20:00 6 185,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 Starter نوجوانان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 09:45 - 11:15 9 185,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 402 بزرگسالان فشرده آنلاین 14 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 09:45 - 13:00 9 245,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 Teen04 نوجوانان ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 16:45 - 18:15 8 185,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 Teen08 نوجوانان ترمیک آنلاین 15 تیر تا 14 مرداد روزهای فرد 16:45 - 18:15 3 185,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 201 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 11 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 09:45 - 13:00 4 315,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 102 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 12 تیر تا 29 تیر روزهای فرد 08:00 - 11:15 0 295,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم چهارم 1399 301 بزرگسالان فشرده آنلاین 14 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 09:45 - 13:00 10 235,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 104 بزرگسالان ترمیک آنلاین 14 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 11:30 - 13:00 8 210,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 306 بزرگسالان ترمیک آنلاین 14 تیر تا 13 مرداد روزهای زوج 09:45 - 11:15 12 235,000 تومان ثبت نام
ترم چهارم 1399 101 بزرگسالان فشرده آنلاین 14 تیر تا 28 تیر روزهای زوج 09:45 - 13:00 9 210,000 تومان ثبت نام