دوره های در حال ثبت نام

ترم نام دوره مخاطبین الگوی دوره محل برگزاری زمان برگزاری ساعات برگزاری ظرفیت باقی مانده شهریه ثبت نام
ترم سوم 1400 S2 دختر-حضوری کودک و خردسال ترمیک سفیر پیروزی (کودک و نوجوانان) 16 تیر تا 20 مرداد روزهای زوج 18:30 - 20:00 0 325,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم سوم 1400 101 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 6 مرداد تا 20 مرداد روزهای زوج 09:45 - 13:00 4 355,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 102 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 6 مرداد تا 20 مرداد روزهای زوج 09:45 - 13:00 7 355,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 103 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 6 مرداد تا 20 مرداد روزهای زوج 09:45 - 13:00 7 355,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 105 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 6 مرداد تا 20 مرداد روزهای زوج 09:45 - 13:00 6 355,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 202 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 6 مرداد تا 20 مرداد روزهای زوج 09:45 - 13:00 7 385,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 304 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 6 مرداد تا 20 مرداد روزهای زوج 09:45 - 13:00 5 395,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 Teen03 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 6 مرداد تا 20 مرداد روزهای زوج 09:45 - 13:00 7 325,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 104 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 6 مرداد تا 20 مرداد روزهای زوج 16:45 - 20:00 6 355,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 201 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 6 مرداد تا 20 مرداد روزهای زوج 16:45 - 20:00 6 385,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 204 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 6 مرداد تا 20 مرداد روزهای زوج 16:45 - 20:00 6 385,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 302 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 6 مرداد تا 20 مرداد روزهای زوج 16:45 - 20:00 7 395,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 306 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 6 مرداد تا 20 مرداد روزهای زوج 16:45 - 20:00 6 395,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 104 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مرداد تا 21 مرداد روزهای فرد 09:45 - 13:00 6 355,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 105 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مرداد تا 21 مرداد روزهای فرد 09:45 - 13:00 7 355,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 201 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مرداد تا 21 مرداد روزهای فرد 09:45 - 13:00 6 385,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 Teen02 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مرداد تا 21 مرداد روزهای فرد 09:45 - 13:00 6 325,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 102 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مرداد تا 21 مرداد روزهای فرد 16:45 - 20:00 6 355,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 103 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مرداد تا 21 مرداد روزهای فرد 16:45 - 20:00 4 355,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 106 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مرداد تا 21 مرداد روزهای فرد 16:45 - 20:00 6 355,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 205 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مرداد تا 21 مرداد روزهای فرد 16:45 - 20:00 5 385,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 Teen02 نوجوانان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 6 مرداد تا 20 مرداد روزهای زوج 09:45 - 13:00 4 325,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 102 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 6 مرداد تا 20 مرداد روزهای زوج 16:45 - 20:00 3 355,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 103 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 6 مرداد تا 20 مرداد روزهای زوج 16:45 - 20:00 4 355,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 104 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 6 مرداد تا 20 مرداد روزهای زوج 16:45 - 20:00 1 355,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 105 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 6 مرداد تا 20 مرداد روزهای زوج 16:45 - 20:00 5 355,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 201 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 6 مرداد تا 20 مرداد روزهای زوج 16:45 - 20:00 0 385,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم سوم 1400 306 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 6 مرداد تا 20 مرداد روزهای زوج 16:45 - 20:00 5 395,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 402 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 6 مرداد تا 20 مرداد روزهای زوج 16:45 - 20:00 2 425,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 203 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 6 مرداد تا 20 مرداد روزهای زوج 16:45 - 20:00 3 385,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 405 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مرداد تا 21 مرداد روزهای فرد 09:45 - 13:00 4 425,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 206 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مرداد تا 21 مرداد روزهای فرد 16:45 - 20:00 0 385,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم سوم 1400 101 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مرداد تا 21 مرداد روزهای فرد 16:45 - 20:00 3 355,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 303 بزرگسالان فشرده آنلاین 9 مرداد تا 23 مرداد روزهای زوج 08:00 - 11:15 4 385,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 206 بزرگسالان فشرده آنلاین 9 مرداد تا 23 مرداد روزهای زوج 09:45 - 13:00 5 365,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 306 بزرگسالان فشرده آنلاین 9 مرداد تا 23 مرداد روزهای زوج 09:45 - 13:00 6 385,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 106 بزرگسالان فشرده آنلاین 9 مرداد تا 23 مرداد روزهای زوج 15:00 - 18:15 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 204 بزرگسالان فشرده آنلاین 9 مرداد تا 23 مرداد روزهای زوج 16:45 - 20:00 5 365,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 302 بزرگسالان فشرده آنلاین 9 مرداد تا 23 مرداد روزهای زوج 16:45 - 20:00 6 385,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 305 بزرگسالان فشرده آنلاین 9 مرداد تا 23 مرداد روزهای زوج 18:30 - 21:45 5 385,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 102 بزرگسالان فشرده آنلاین 10 مرداد تا 24 مرداد روزهای فرد 09:45 - 13:00 6 335,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 202 بزرگسالان فشرده آنلاین 10 مرداد تا 24 مرداد روزهای فرد 09:45 - 13:00 5 365,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 301 بزرگسالان فشرده آنلاین 10 مرداد تا 24 مرداد روزهای فرد 09:45 - 13:00 4 385,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 103 بزرگسالان فشرده آنلاین 10 مرداد تا 24 مرداد روزهای فرد 16:45 - 20:00 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 104 بزرگسالان فشرده آنلاین 10 مرداد تا 24 مرداد روزهای فرد 16:45 - 20:00 6 335,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 Teen02دختر- فشرده حضوری نوجوانان فشرده سفیر پیروزی (کودک و نوجوانان) 6 مرداد تا 23 مرداد روزهای زوج 11:30 - 14:45 1 260,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 Teen03دختر-فشرده حضوری نوجوانان فشرده سفیر پیروزی (کودک و نوجوانان) 6 مرداد تا 23 مرداد روزهای زوج 11:30 - 14:45 0 260,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم سوم 1400 Teen02پسر-فشرده حضوری نوجوانان ترمیک سفیر پیروزی (کودک و نوجوانان) 5 مرداد تا 21 مرداد روزهای فرد 11:30 - 14:45 0 260,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم سوم 1400 Teen03 پسر-فشرده حضوری نوجوانان فشرده سفیر پیروزی (کودک و نوجوانان) 5 مرداد تا 24 مرداد روزهای زوج 11:30 - 14:45 1 260,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 201 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 6 مرداد تا 20 مرداد روزهای زوج 09:45 - 13:00 5 385,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 304 بزرگسالان فشرده سفیر خیام (برادران) 5 مرداد تا 21 مرداد روزهای فرد 16:45 - 20:00 6 395,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 101 بزرگسالان فشرده آنلاین 9 مرداد تا 23 مرداد روزهای زوج 16:45 - 20:00 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 Teen01دختر-فشرده حضوری نوجوانان ترمیک سفیر پیروزی (کودک و نوجوانان) 6 مرداد تا 23 مرداد روزهای زوج 11:30 - 14:45 1 260,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 Pre-IELTS 01 IELTS فشرده آنلاین 11 مرداد تا 3 شهریور روزهای زوج 09:45 - 13:00 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 IELTS 01 IELTS فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 11 مرداد تا 3 شهریور روزهای زوج 09:45 - 13:00 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 IELTS 03 IELTS فشرده آنلاین 11 مرداد تا 3 شهریور روزهای زوج 08:00 - 11:15 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 Pre-IELTS 04 A IELTS فشرده آنلاین 11 مرداد تا 3 شهریور روزهای زوج 09:45 - 13:00 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 IELTS 08 IELTS فشرده آنلاین 11 مرداد تا 3 شهریور روزهای زوج 15:00 - 18:15 7 500,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 IELTS 05 IELTS فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 11 مرداد تا 3 شهریور روزهای زوج 16:45 - 20:00 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 IELTS 05 IELTS فشرده آنلاین 11 مرداد تا 3 شهریور روزهای زوج 16:45 - 20:00 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 Pre-IELTS 05 IELTS فشرده آنلاین 11 مرداد تا 3 شهریور روزهای زوج 16:45 - 20:00 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 IELTS 03 IELTS فشرده آنلاین 11 مرداد تا 3 شهریور روزهای زوج 16:45 - 20:00 7 500,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 Pre-IELTS 04 B IELTS فشرده آنلاین 11 مرداد تا 3 شهریور روزهای زوج 18:30 - 21:45 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 Teen03 نوجوانان فشرده آنلاین 6 مرداد تا 20 مرداد روزهای زوج 09:45 - 13:00 6 305,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 Pre_IELTS 03 IELTS فشرده آنلاین 10 مرداد تا 2 شهریور روزهای فرد 09:45 - 13:00 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 Pre_IELTS 03 IELTS فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 10 مرداد تا 2 شهریور روزهای فرد 16:45 - 20:00 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 IELTS 02 IELTS فشرده آنلاین 10 مرداد تا 2 شهریور روزهای فرد 16:45 - 20:00 7 500,000 تومان ثبت نام
ترم سوم 1400 S2پسر-فشرده حضوری کودک و خردسال فشرده سفیر پیروزی (کودک و نوجوانان) 5 مرداد تا 21 مرداد روزهای فرد 11:30 - 14:45 0 260,000 تومان تکمیل ظرفیت