دوره های در حال ثبت نام

ترم نام دوره مخاطبین الگوی دوره محل برگزاری زمان برگزاری ساعات برگزاری ظرفیت باقی مانده شهریه ثبت نام
ترم پنجم 1400 306 بزرگسالان فشرده آنلاین 12 مهر تا 28 مهر روزهای زوج 08:00 - 11:15 10 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 102 بزرگسالان فشرده آنلاین 12 مهر تا 28 مهر روزهای زوج 09:45 - 13:00 10 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 301 بزرگسالان فشرده آنلاین 12 مهر تا 28 مهر روزهای زوج 09:45 - 13:00 10 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 303 بزرگسالان فشرده آنلاین 12 مهر تا 28 مهر روزهای زوج 09:45 - 13:00 10 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 203 بزرگسالان فشرده آنلاین 12 مهر تا 28 مهر روزهای زوج 15:00 - 18:15 10 365,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 104 بزرگسالان فشرده آنلاین 12 مهر تا 28 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 9 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 301 بزرگسالان فشرده آنلاین 12 مهر تا 28 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 10 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 305 بزرگسالان فشرده آنلاین 12 مهر تا 28 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 10 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 201 بزرگسالان فشرده آنلاین 12 مهر تا 28 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 8 365,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 402 بزرگسالان فشرده آنلاین 12 مهر تا 28 مهر روزهای زوج 18:30 - 21:45 10 405,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 105 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 09:45 - 11:15 10 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 303 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 09:45 - 11:15 10 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 502 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 11:30 - 13:00 10 415,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 503 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 11:30 - 13:00 10 415,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 506 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 11:30 - 13:00 10 415,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 206 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 13:15 - 14:45 10 365,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 302 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 13:15 - 14:45 10 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 504 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 13:15 - 14:45 10 415,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 103 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 10 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 201 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 9 365,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 202 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 10 365,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 206 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 مهر روزهای زوج 15:00 - 16:30 10 365,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 304 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 10 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 406 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 9 405,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 602 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 10 425,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 CPE2 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 10 455,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 103 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 9 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 202 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 10 365,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 204 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 9 365,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 206 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 10 365,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 301 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 10 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 302 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 10 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 306 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 10 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 402 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 10 405,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 403 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 10 405,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 404 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 9 405,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 405 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 10 405,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 501 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 9 415,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 502 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 9 415,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 102 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 9 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 103 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 10 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 106 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 10 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 301 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 10 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 303 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 10 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 305 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 10 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 306 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 10 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 402 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 9 405,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 503 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 10 415,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 505 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 10 415,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 506 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 10 415,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 601 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 10 425,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 605 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 10 425,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 104 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 10 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 202 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 10 365,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 305 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 9 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 503 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 10 415,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 504 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 10 415,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 304 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 13 آبان یک روز در هفته پنج شنبه 08:00 - 13:00 10 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 105 بزرگسالان فشرده آنلاین 8 مهر تا 27 مهر روزهای فرد 09:45 - 13:00 10 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 205 بزرگسالان فشرده آنلاین 8 مهر تا 27 مهر روزهای فرد 09:45 - 13:00 10 365,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 302 بزرگسالان فشرده آنلاین 8 مهر تا 27 مهر روزهای فرد 09:45 - 13:00 10 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 304 بزرگسالان فشرده آنلاین 8 مهر تا 27 مهر روزهای فرد 09:45 - 13:00 10 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 106 بزرگسالان فشرده آنلاین 8 مهر تا 27 مهر روزهای فرد 16:45 - 20:00 10 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 105 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 13:15 - 14:45 10 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 204 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 13:15 - 14:45 10 365,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 104 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 9 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 201 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 10 365,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 203 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 10 365,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 305 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 10 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 306 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 10 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 401 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 10 405,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 403 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 10 405,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 404 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 10 405,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 501 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 10 415,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 505 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 10 415,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 102 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 9 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 105 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 10 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 203 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 10 365,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 205 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 9 365,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 303 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 10 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 303-A بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 10 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 306 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 10 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 401 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 10 405,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 404 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 10 405,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 502 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 10 415,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 606 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 10 425,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 104 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 10 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 106 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 10 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 205 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 10 365,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 206 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 10 365,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 403 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 10 405,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 405 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 10 405,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 501 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 10 415,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 602 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 10 425,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 603 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 10 425,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 101 بزرگسالان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 10 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 101 بزرگسالان فشرده آنلاین 8 مهر تا 27 مهر روزهای فرد 16:45 - 20:00 10 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 E3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 09:45 - 11:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 09:45 - 11:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S3 - A کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 09:45 - 11:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 09:45 - 11:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S4 - A کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 09:45 - 11:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN02 نوجوانان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 09:45 - 11:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN03 نوجوانان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 09:45 - 11:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 E3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 11:30 - 13:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 E3 - A کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 11:30 - 13:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 E4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 11:30 - 13:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 E4 - A کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 11:30 - 13:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 11:30 - 13:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 11:30 - 13:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S3 - A کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 11:30 - 13:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 11:30 - 13:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S4 - A کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 11:30 - 13:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S4 - B کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 11:30 - 13:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN04 نوجوانان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 11:30 - 13:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 E2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 13:15 - 14:45 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 E4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 13:15 - 14:45 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 13:15 - 14:45 4 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 13:15 - 14:45 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S3 - A کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 13:15 - 14:45 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S5 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 13:15 - 14:45 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 M1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 13:15 - 14:45 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 H3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 13:15 - 14:45 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN07 نوجوانان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 13:15 - 14:45 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN12 - پسر نوجوانان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 13:15 - 14:45 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 E3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 3 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 G2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 G2 - A کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 U3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 M1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 M3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 H1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 H2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 H3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN04 نوجوانان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 4 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN09 - پسر نوجوانان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN13 نوجوانان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 E3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 E5 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 1 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S3 - A کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S3 - B کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 U1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 4 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 G1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 G2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 G3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 U3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 U4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 U5 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 M4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN03 - دختر نوجوانان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN14 - پسر نوجوانان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN14 - دختر نوجوانان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 4 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN09 نوجوانان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 102 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 8 مهر تا 18 آبان روزهای فرد 09:45 - 11:15 5 355,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 103 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 8 مهر تا 18 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 5 284,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 203 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 8 مهر تا 18 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 5 308,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 105 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 8 مهر تا 18 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 5 355,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 403 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 8 مهر تا 18 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 3 425,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 101 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 8 مهر تا 29 مهر روزهای فرد 16:45 - 20:00 5 355,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 102 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 8 مهر تا 29 مهر روزهای فرد 16:45 - 20:00 4 355,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 104 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 8 مهر تا 29 مهر روزهای فرد 16:45 - 20:00 5 355,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 E1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S1 - جدید کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 3 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 E4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 4 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 301 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 10 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 316,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 405 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 10 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 340,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 Teen04 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 10 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 325,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 304 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 10 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 5 395,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 E3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 4 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 204 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 10 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 5 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 4 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 25 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 4 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S5 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 G1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 G1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 G3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 G4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 I2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN03 نوجوانان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN07 نوجوانان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN08 نوجوانان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN10 نوجوانان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 106 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 10 مهر تا 26 مهر روزهای زوج 09:45 - 13:00 5 355,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 202 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 10 مهر تا 26 مهر روزهای زوج 09:45 - 13:00 5 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 205 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 10 مهر تا 26 مهر روزهای زوج 09:45 - 13:00 5 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 101 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 10 مهر تا 26 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 5 355,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 201 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 10 مهر تا 26 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 5 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 103 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 10 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 284,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 105 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 10 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 284,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 201 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 10 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 308,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 203 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 10 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 308,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 205 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 10 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 308,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 301 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 10 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 5 395,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 302 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 10 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 5 395,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 105 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 10 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 5 355,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 305 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 10 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 5 395,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 204 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 8 مهر تا 29 مهر روزهای فرد 09:45 - 13:00 5 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 203 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 8 مهر تا 29 مهر روزهای فرد 16:45 - 20:00 5 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 302 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 8 مهر تا 29 مهر روزهای فرد 16:45 - 20:00 5 395,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 Starter-NH بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 8 مهر تا 18 آبان روزهای فرد 09:45 - 11:15 5 355,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 101 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 8 مهر تا 18 آبان روزهای فرد 09:45 - 11:15 5 355,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 201 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 8 مهر تا 18 آبان روزهای فرد 11:30 - 13:00 5 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 Teen10 نوجوانان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 8 مهر تا 18 آبان روزهای فرد 11:30 - 13:00 5 355,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 102 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 8 مهر تا 18 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 5 284,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 104 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 8 مهر تا 18 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 5 284,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 406 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 8 مهر تا 18 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 5 425,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 504 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 8 مهر تا 18 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 5 435,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 101 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 8 مهر تا 18 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 5 355,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 401 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 8 مهر تا 18 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 5 425,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN01 نوجوانان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 4 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 105 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 10 مهر تا 26 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 4 355,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN04 - پسر نوجوانان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN04 - دختر نوجوانان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 106 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 10 مهر تا 26 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 5 355,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN06 نوجوانان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN06 - دختر نوجوانان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN08 - دختر نوجوانان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN08 - پسر نوجوانان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN10 - دختر نوجوانان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN11 - پسر نوجوانان ترمیک آنلاین 12 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 204 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 10 مهر تا 26 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 5 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 206 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 10 مهر تا 26 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 5 385,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 403 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 10 مهر تا 26 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 5 425,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 405 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 10 مهر تا 26 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 5 425,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 103 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 10 مهر تا 26 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 5 355,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN06 نوجوانان فشرده آنلاین 12 مهر تا 28 مهر روزهای زوج 09:45 - 13:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 E3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 09:45 - 11:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 E5 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 09:45 - 11:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 09:45 - 11:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S3 - A کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 09:45 - 11:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 09:45 - 11:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S5 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 09:45 - 11:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN03 نوجوانان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 09:45 - 11:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN13 نوجوانان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 09:45 - 11:15 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 E3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 11:30 - 13:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 E4 نوجوانان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 11:30 - 13:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 11:30 - 13:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 11:30 - 13:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 11:30 - 13:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 U3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 11:30 - 13:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN06 نوجوانان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 11:30 - 13:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN11 نوجوانان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 11:30 - 13:00 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 13:15 - 14:45 4 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 13:15 - 14:45 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 G3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 13:15 - 14:45 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 G4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 13:15 - 14:45 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 U1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 13:15 - 14:45 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 M3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 13:15 - 14:45 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 H5 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 13:15 - 14:45 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S5 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 G1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 G2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 U2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 U4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 15:30 - 16:30 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 U5 نوجوانان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 H2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 I4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 H4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN15 - دختر نوجوانان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 E2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 E3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 G1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 G5 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 4 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 U1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 4 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 M3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN09 نوجوانان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN12-دختر نوجوانان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 E2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S2 - A کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 G5 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 M4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 M5 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 4 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN02 نوجوانان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN13 نوجوانان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN15 نوجوانان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN02 نوجوانان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 20:15 - 21:45 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN03 نوجوانان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 20:15 - 21:45 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN05 نوجوانان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 20:15 - 21:45 4 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN05 - A نوجوانان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 20:15 - 21:45 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN07 - دختر نوجوانان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 18:30 - 21:45 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN07 - پسر نوجوانان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 20:15 - 21:45 5 305,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN15 نوجوانان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 20:15 - 21:45 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 501 بزرگسالان ترمیک آنلاین 8 مهر تا 16 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 10 415,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 IELTS05 IELTS فشرده آنلاین 7 مهر تا 28 مهر روزهای زوج 08:00 - 11:15 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 pre_IELTS03 IELTS فشرده آنلاین 7 مهر تا 28 مهر روزهای زوج 08:00 - 11:15 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 IELTS07 A IELTS فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 7 مهر تا 28 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 IELTS07 B IELTS فشرده آنلاین 7 مهر تا 28 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN03- حضوری دختر نوجوانان ترمیک سفیر پیروزی (کودک و نوجوانان) 10 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 325,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 TEEN02- حضوری دختر نوجوانان ترمیک سفیر پیروزی (کودک و نوجوانان) 10 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 325,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 E4- حضوری دختر کودک و خردسال ترمیک سفیر پیروزی (کودک و نوجوانان) 10 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 5 325,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S3- حضوری دختر کودک و خردسال ترمیک سفیر پیروزی (کودک و نوجوانان) 10 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 5 325,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S2- حضوری دختر کودک و خردسال ترمیک سفیر پیروزی (کودک و نوجوانان) 10 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 5 325,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S4- حضوری دختر کودک و خردسال ترمیک سفیر پیروزی (کودک و نوجوانان) 10 مهر تا 15 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 5 325,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 E2- حضوری پسر کودک و خردسال ترمیک سفیر پیروزی (کودک و نوجوانان) 8 مهر تا 18 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 5 325,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 E3- حضوری پسر کودک و خردسال ترمیک سفیر پیروزی (کودک و نوجوانان) 8 مهر تا 18 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 5 325,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S2- حضوری پسر کودک و خردسال ترمیک سفیر پیروزی (کودک و نوجوانان) 8 مهر تا 18 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 5 325,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S3- حضوری پسر کودک و خردسال ترمیک سفیر پیروزی (کودک و نوجوانان) 8 مهر تا 18 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 5 325,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 S4-حضوری پسر کودک و خردسال ترمیک سفیر پیروزی (کودک و نوجوانان) 8 مهر تا 18 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 5 325,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 IELTS01 IELTS فشرده آنلاین 7 مهر تا 28 مهر روزهای زوج 09:45 - 13:00 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 IELTS03 IELTS فشرده آنلاین 7 مهر تا 28 مهر روزهای زوج 09:45 - 13:00 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 IELTS02 IELTS فشرده آنلاین 7 مهر تا 28 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 IELTS05 IELTS فشرده آنلاین 7 مهر تا 28 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 pre-IELTS04 IELTS فشرده آنلاین 7 مهر تا 28 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 IELTS04 IELTS فشرده آنلاین 7 مهر تا 28 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 IELTS01 IELTS فشرده آنلاین 7 مهر تا 28 مهر روزهای زوج 18:30 - 21:45 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 pre-IELTS05 IELTS فشرده آنلاین 4 مهر تا 29 مهر روزهای فرد 08:00 - 11:15 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 pre-IELTS05 IELTS فشرده آنلاین 4 مهر تا 29 مهر روزهای فرد 09:45 - 13:00 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 IELTS02 IELTS فشرده آنلاین 4 مهر تا 29 مهر روزهای فرد 16:45 - 20:00 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 pre-IELTS05 IELTS فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 4 مهر تا 29 مهر روزهای فرد 16:45 - 20:00 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 IELTS04 IELTS فشرده آنلاین 4 مهر تا 29 مهر روزهای فرد 16:45 - 20:00 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 pre-IELTS04 IELTS فشرده آنلاین 4 مهر تا 29 مهر روزهای فرد 16:45 - 20:00 8 500,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1400 pre-IELTS02 IELTS فشرده آنلاین 4 مهر تا 29 مهر روزهای فرد 16:45 - 20:00 8 500,000 تومان ثبت نام