دوره های در حال ثبت نام

ترم نام دوره مخاطبین الگوی دوره محل برگزاری زمان برگزاری ساعات برگزاری ظرفیت باقی مانده شهریه ثبت نام
ترم پنجم 1399 Review Lower Advanced بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 08:00 - 09:30 1 370,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 102 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 21 مهر روزهای زوج 08:00 - 11:15 2 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 104 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 21 مهر روزهای زوج 08:00 - 11:15 1 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 101 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 21 مهر روزهای زوج 08:00 - 11:15 0 295,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 203 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 21 مهر روزهای زوج 09:45 - 13:00 1 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 401 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 21 مهر روزهای زوج 11:30 - 14:45 0 315,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 103 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 21 مهر روزهای زوج 13:15 - 16:30 3 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 102 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 21 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 0 295,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 104 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 21 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 2 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 202 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 21 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 0 315,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 304 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 21 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 2 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 305 بزرگسالان سفیر ملک آباد (خواهران) 3 مهر تا 8 آبان یک روز در هفته پنج شنبه 08:00 - 13:00 3 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 201 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 2 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 301 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 4 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 501 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 3 360,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 606 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 0 370,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 101 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 1 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 TEEN03 نوجوانان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 3 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 104 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 3 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 105 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 3 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 106 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 0 295,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 105 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 4 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 204 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 2 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 205 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 0 315,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 401 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 3 350,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 402 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 3 350,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 403 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 3 350,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 302 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 1 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 405 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 0 350,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 505 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 3 360,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 TEEN02 نوجوانان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 3 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 106 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 3 مهر تا 22 مهر روزهای فرد 08:00 - 11:15 1 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 202 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 21 مهر روزهای زوج 09:45 - 13:00 2 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 106 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 3 مهر تا 22 مهر روزهای فرد 15:00 - 18:15 1 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 204 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 21 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 1 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 206 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 3 مهر تا 22 مهر روزهای فرد 16:45 - 20:00 1 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 302 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 3 مهر تا 22 مهر روزهای فرد 16:45 - 20:00 0 335,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 402 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 3 مهر تا 22 مهر روزهای فرد 16:45 - 20:00 2 350,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 101 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 3 مهر تا 22 مهر روزهای فرد 16:45 - 20:00 3 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 306 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 08:00 - 09:30 3 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Review advanced بزرگسالان دو روز در هفته ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 6 مهر تا 29 مهر یک شنبه و سه شنبه 15:00 - 16:30 6 260,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 103 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 2 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 304 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 0 335,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 TEEN07 نوجوانان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 2 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 403 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 1 350,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 502 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 3 360,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 TEEN07 نوجوانان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 3 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 103 بزرگسالان سفیر ملک آباد (خواهران) 3 مهر تا 8 آبان یک روز در هفته پنج شنبه 08:00 - 13:00 1 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 201 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 3 مهر تا 8 آبان یک روز در هفته پنج شنبه 08:00 - 13:00 2 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 503 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 3 مهر تا 8 آبان یک روز در هفته پنج شنبه 08:00 - 13:00 2 360,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 103 بزرگسالان فشرده آنلاین 3 مهر تا 20 مهر روزهای فرد 09:45 - 13:00 7 260,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 402 بزرگسالان فشرده آنلاین 3 مهر تا 20 مهر روزهای فرد 09:45 - 13:00 3 300,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 405 بزرگسالان فشرده آنلاین 5 مهر تا 19 مهر روزهای زوج 15:00 - 18:15 3 300,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 204 بزرگسالان فشرده آنلاین 3 مهر تا 20 مهر روزهای فرد 15:00 - 18:15 7 270,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 106 بزرگسالان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 09:45 - 11:15 10 260,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 302 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 6 290,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 501 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 9 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 306 نوجوانان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 0 290,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 502 بزرگسالان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 13:15 - 14:45 6 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 301 نوجوانان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 1 290,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 302 نوجوانان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 6 290,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 404 بزرگسالان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 0 300,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 604 بزرگسالان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 4 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 104 بزرگسالان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 6 260,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 205 بزرگسالان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 7 270,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 302 بزرگسالان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 2 290,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 IELTS07 IELTS فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 31 شهریور تا 21 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 1 380,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 304 بزرگسالان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 0 290,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 IELTS04 IELTS فشرده آنلاین 31 شهریور تا 19 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 2 320,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 IELTS01 IELTS فشرده آنلاین 31 شهریور تا 19 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 1 320,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 403 بزرگسالان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 0 300,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 IELTS02 IELTS فشرده سفیر خیام (برادران) 30 شهریور تا 22 مهر روزهای فرد 16:45 - 20:00 1 380,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 406 بزرگسالان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 3 300,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 IELTS08 IELTS فشرده سفیر خیام (برادران) 30 شهریور تا 22 مهر روزهای فرد 16:45 - 20:00 2 380,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 502 بزرگسالان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 1 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 IELTS04 IELTS فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 30 شهریور تا 22 مهر روزهای فرد 16:45 - 20:00 3 380,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 504 بزرگسالان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 2 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 505 بزرگسالان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 8 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 106 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 6 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 4 260,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 301 بزرگسالان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 0 290,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 303 بزرگسالان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 2 290,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 305 بزرگسالان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 0 290,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 401 بزرگسالان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 1 300,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 501 بزرگسالان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 3 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 503 بزرگسالان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 0 315,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 105 بزرگسالان فشرده آنلاین 5 مهر تا 19 مهر روزهای زوج 09:45 - 13:00 10 260,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 506 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 3 360,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 305 بزرگسالان فشرده آنلاین 5 مهر تا 19 مهر روزهای زوج 09:45 - 13:00 8 290,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 406 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 1 300,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 FD-UI بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مهر تا 10 آبان روزهای زوج 08:00 - 09:30 3 350,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 404 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 11:30 - 13:00 5 300,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 203 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 09:45 - 11:15 1 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 FD-I بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مهر تا 10 آبان روزهای زوج 09:45 - 11:15 0 335,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 306 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مهر تا 11 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 1 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 302 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مهر تا 11 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 0 335,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 105 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 11:30 - 13:00 3 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 103 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 3 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 201 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 3 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 303 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 3 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 104 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 13:15 - 14:45 6 260,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 402 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 13:15 - 14:45 8 300,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 201 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 270,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 202 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 6 270,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 204 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 0 270,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 206 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 8 270,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 301 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 0 290,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 303 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 0 290,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 306 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 0 290,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 404 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 5 300,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 506 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 3 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 105 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 6 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 2 260,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 201 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 4 270,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 203 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 4 270,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 205 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 3 270,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 305 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 0 290,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 401 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 0 300,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 403 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 0 300,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 405 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 0 300,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 601 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 3 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 401 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 3 300,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 402 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 2 300,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 101 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مهر تا 21 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 3 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 201 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مهر تا 21 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 2 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 203 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 3 مهر تا 22 مهر روزهای فرد 15:00 - 18:15 2 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 302 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مهر تا 21 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 3 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 405 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مهر تا 21 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 1 350,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 103 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 0 295,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 202 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 0 315,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 501 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 1 360,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 104 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 1 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 301 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 0 335,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 305 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 4 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 503 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 0 360,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 101 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 3 مهر تا 22 مهر روزهای فرد 08:00 - 11:15 0 295,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 203 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 3 مهر تا 22 مهر روزهای فرد 09:45 - 13:00 1 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 104 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 11:30 - 13:00 4 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 FD-E بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 11:30 - 13:00 4 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 204 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 3 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 205 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 3 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 301 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 0 335,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 104 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 3 مهر تا 22 مهر روزهای فرد 16:45 - 20:00 0 295,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 305 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 3 مهر تا 22 مهر روزهای فرد 16:45 - 20:00 0 335,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 101 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 0 295,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 102 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 0 295,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 304 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 0 335,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 403 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 2 350,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 605 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 1 370,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 106 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 1 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 M1 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 3 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 ُS2 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 2 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 E3 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 3 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 203 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 2 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 206 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 0 315,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 S3 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 0 265,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 S4 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 2 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 302 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 0 335,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 G4 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 2 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 401 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 0 350,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 S3 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 2 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 402 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 2 350,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 404 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 1 350,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 G1 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 3 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 G5 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 1 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 U1 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 3 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen08 نوجوانان ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 4 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 S3 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 4 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 G4 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 4 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen07 نوجوانان ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 4 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen06 نوجوانان ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 E5 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 4 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 S3 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 0 265,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 S3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 16:45 - 17:45 0 195,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 S4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:00 0 195,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 G1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:00 3 195,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 G5 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 3 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 U5 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:00 0 195,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 U2 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 3 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 S2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 18:30 - 19:30 1 195,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 U5 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 4 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen04 نوجوانان ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 2 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen11 نوجوانان ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 5 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 S4 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 4 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 G1 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 0 265,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 G2 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 4 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 S3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 16:45 - 17:45 0 195,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 M1 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 2 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 G5 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 16:45 - 17:45 2 195,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen09 نوجوانان ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 0 265,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 Teen13 نوجوانان ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 5 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 M1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 16:45 - 17:45 1 225,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 M5 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 13:15 - 14:15 3 225,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 S5 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 18:30 - 19:30 0 195,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 G3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 13:15 - 14:15 0 195,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 U2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 18:30 - 19:30 2 195,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 M2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 13:15 - 14:15 2 225,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 H1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 18:30 - 19:30 2 225,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 E4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:00 4 195,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 G3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:00 0 195,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 G5 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:00 0 195,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 U3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:00 0 195,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 U4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:00 0 195,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 E2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 16:45 - 17:45 0 195,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 E4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 16:45 - 17:45 0 195,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 G1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 16:45 - 17:45 2 195,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 206 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مهر تا 21 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 2 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 U1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 16:45 - 17:45 0 195,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 U5 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 13:15 - 14:15 3 195,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 M3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 16:45 - 17:45 4 225,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 E1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 18:30 - 19:30 4 195,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 E3 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:00 4 195,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 S1 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 18:30 - 19:30 0 195,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 G2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 18:30 - 19:30 0 195,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 teen06 نوجوانان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 4 225,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 M4 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 18:30 - 19:30 3 225,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen05 نوجوانان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 4 225,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen09 نوجوانان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 3 225,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen02 نوجوانان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 0 225,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 G5 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 13:15 - 14:15 3 195,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen05 نوجوانان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 2 225,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen08 نوجوانان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 1 225,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen09 نوجوانان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 2 225,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen10 نوجوانان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 6 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen12 نوجوانان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 2 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen11 نوجوانان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 5 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 G2 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 18:30 - 19:30 4 195,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen08 نوجوانان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 7 225,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen01 نوجوانان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 6 225,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen04 نوجوانان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 0 225,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 Teen07 نوجوانان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 4 225,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen06 نوجوانان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 20:15 - 21:45 4 225,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen13 نوجوانان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 20:15 - 21:45 1 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen14 نوجوانان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 20:15 - 21:45 2 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen15 نوجوانان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 4 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen03 نوجوانان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 20:15 - 21:45 2 225,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 101 بزرگسالان ترمیک آنلاین 3 مهر تا 6 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 8 260,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 102 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 1 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 203 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 1 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 103 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 16:45 - 20:00 2 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Writing- IELTS Skill IELTS ترمیک آنلاین 31 شهریور تا 21 مهر روزهای زوج 16:45 - 18:15 4 450,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Speaking- IELTS Skill IELTS ترمیک آنلاین 31 شهریور تا 21 مهر روزهای زوج 18:30 - 20:00 4 450,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen09 نوجوانان ترمیک سفیر خیام (برادران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 2 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen02 نوجوانان ترمیک سفیر خیام (برادران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 3 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 103 بزرگسالان ترمیک سفیر خیام (برادران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 16:45 - 18:15 2 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 405 بزرگسالان ترمیک سفیر خیام (برادران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 2 350,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 103 بزرگسالان فشرده سفیر خیام (برادران) 3 مهر تا 20 مهر روزهای فرد 16:45 - 20:00 0 295,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 104 بزرگسالان ترمیک سفیر خیام (برادران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 1 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 306 بزرگسالان ترمیک سفیر خیام (برادران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 101 بزرگسالان ترمیک سفیر خیام (برادران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 2 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 303 بزرگسالان ترمیک سفیر خیام (برادران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 1 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 304 بزرگسالان ترمیک سفیر خیام (برادران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 0 335,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 401 بزرگسالان ترمیک سفیر خیام (برادران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 0 350,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 205 بزرگسالان ترمیک سفیر خیام (برادران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 1 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 402 بزرگسالان ترمیک سفیر خیام (برادران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 3 350,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 602 بزرگسالان ترمیک سفیر خیام (برادران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 20:15 - 21:45 1 370,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 105 بزرگسالان فشرده سفیر خیام (برادران) 5 مهر تا 19 مهر روزهای زوج 15:00 - 18:15 4 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 201 بزرگسالان فشرده سفیر خیام (برادران) 5 مهر تا 19 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 0 315,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 404 بزرگسالان فشرده سفیر خیام (برادران) 5 مهر تا 19 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 4 350,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 104 بزرگسالان فشرده سفیر خیام (برادران) 5 مهر تا 19 مهر روزهای زوج 18:30 - 21:45 3 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 302 بزرگسالان فشرده سفیر خیام (برادران) 5 مهر تا 19 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 0 335,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 101 بزرگسالان ترمیک سفیر خیام (برادران) 3 مهر تا 12 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 0 295,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 FD-PI بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مهر تا 9 مهر روزهای زوج 15:00 - 16:30 1 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 TEEN11 نوجوانان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 4 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 IELTS01 IELTS فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 30 شهریور تا 22 مهر روزهای فرد 16:45 - 20:00 2 380,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 202 بزرگسالان ترمیک سفیر خیام (برادران) 3 مهر تا 12 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 3 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen01 نوجوانان ترمیک سفیر خیام (برادران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 3 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen04 نوجوانان ترمیک سفیر خیام (برادران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 18:30 - 20:00 2 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 302 بزرگسالان سفیر ملک آباد (خواهران) 3 مهر تا 8 آبان یک روز در هفته پنج شنبه 08:00 - 13:00 1 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 106 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 21 مهر روزهای زوج 08:00 - 11:15 0 295,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 204 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 5 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 205 بزرگسالان فشرده سفیر خیام (برادران) 5 مهر تا 19 مهر روزهای زوج 09:45 - 13:00 4 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 S1 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 0 265,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم پنجم 1399 102 بزرگسالان فشرده سفیر خیام (برادران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 15:00 - 18:15 1 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 103 بزرگسالان ترمیک سفیر خیام (برادران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 1 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 S5 کودک و خردسال ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 18:30 - 19:30 5 195,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen02 نوجوانان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 18:30 - 20:00 6 225,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 201 بزرگسالان ترمیک سفیر خیام (برادران) 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 4 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 104 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 16:45 - 18:15 8 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 305 بزرگسالان سفیر خیام (برادران) 3 مهر تا 8 آبان یک روز در هفته پنج شنبه 08:00 - 13:00 2 335,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 106 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 08:00 - 09:30 3 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 Teen04 نوجوانان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 آبان روزهای زوج 13:15 - 14:45 8 225,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 306 بزرگسالان ترمیک آنلاین 5 مهر تا 7 مهر روزهای زوج 09:45 - 11:15 7 290,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 103 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 21 مهر روزهای زوج 13:15 - 16:30 10 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 202 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 21 مهر روزهای زوج 16:45 - 20:00 10 315,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 S1 کودک و خردسال ترمیک سفیر صارمی (کودکان و نوجوانان) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 4 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 TEEN03 نوجوانان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 5 265,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 103 بزرگسالان ترمیک سفیر ملک آباد (خواهران) 3 مهر تا 11 آبان روزهای فرد 15:00 - 16:30 6 295,000 تومان ثبت نام
ترم پنجم 1399 101 بزرگسالان ترمیک سفیر وکیل آباد (خواهران) 5 مهر تا 12 آبان روزهای زوج 15:00 - 16:30 6 295,000 تومان ثبت نام