دوره های در حال ثبت نام

ترم نام دوره مخاطبین الگوی دوره محل برگزاری زمان برگزاری ساعات برگزاری ظرفیت باقی مانده شهریه ثبت نام
ترم ششم 1399 Pre-IELTS01 IELTS فشرده آنلاین 4 آذر تا 23 آذر روزهای فرد 16:45 - 20:00 7 320,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 IELTS04 IELTS فشرده آنلاین 4 آذر تا 23 آذر روزهای فرد 16:45 - 20:00 2 320,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 102 بزرگسالان فشرده آنلاین 8 آذر تا 22 آذر روزهای زوج 09:45 - 13:00 0 260,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم ششم 1399 202 بزرگسالان فشرده آنلاین 8 آذر تا 22 آذر روزهای زوج 09:45 - 13:00 0 270,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم ششم 1399 201 بزرگسالان فشرده آنلاین 8 آذر تا 22 آذر روزهای زوج 18:30 - 21:45 2 270,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 405 بزرگسالان فشرده آنلاین 9 آذر تا 23 آذر روزهای فرد 09:45 - 13:00 2 300,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 301 بزرگسالان فشرده آنلاین 9 آذر تا 23 آذر روزهای فرد 15:00 - 18:15 2 290,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 104 بزرگسالان فشرده آنلاین 9 آذر تا 23 آذر روزهای فرد 16:45 - 20:00 1 260,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 IELTS 02 IELTS فشرده آنلاین 4 آذر تا 23 آذر روزهای فرد 16:45 - 20:00 4 320,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 IELTS 03 IELTS فشرده آنلاین 4 آذر تا 23 آذر روزهای فرد 16:45 - 20:00 5 320,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 101 بزرگسالان فشرده آنلاین 8 آذر تا 22 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 4 260,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 201 بزرگسالان فشرده آنلاین 9 آذر تا 23 آذر روزهای فرد 13:15 - 16:30 5 270,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 202 بزرگسالان فشرده آنلاین 8 آذر تا 22 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 4 270,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 104 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 12 آذر تا 29 آذر روزهای زوج 08:00 - 11:15 6 295,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 105 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 12 آذر تا 29 آذر روزهای زوج 08:00 - 11:15 5 295,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 404 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 12 آذر تا 29 آذر روزهای زوج 11:30 - 14:45 6 350,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 205 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 12 آذر تا 29 آذر روزهای زوج 09:45 - 13:00 6 315,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 206 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 12 آذر تا 29 آذر روزهای زوج 09:45 - 13:00 6 315,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 301 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 12 آذر تا 29 آذر روزهای زوج 09:45 - 13:00 6 335,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 105 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 12 آذر تا 29 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 5 295,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 201 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 12 آذر تا 29 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 6 315,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 205 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 12 آذر تا 29 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 6 315,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 301 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 12 آذر تا 29 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 5 335,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 305 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 12 آذر تا 29 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 6 335,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 102 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 12 آذر تا 29 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 5 295,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 103 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 16 آذر تا 2 دی روزهای فرد 09:45 - 13:00 6 295,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 203 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 16 آذر تا 2 دی روزهای فرد 13:15 - 14:45 6 315,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 104 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 16 آذر تا 2 دی روزهای فرد 16:45 - 20:00 6 295,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 303 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 16 آذر تا 2 دی روزهای فرد 16:45 - 20:00 6 335,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 401 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 16 آذر تا 2 دی روزهای فرد 16:45 - 20:00 5 350,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 405 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 16 آذر تا 2 دی روزهای فرد 16:45 - 20:00 6 350,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 103 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 12 آذر تا 29 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 8 295,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 104 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 12 آذر تا 29 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 8 295,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 204 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 12 آذر تا 29 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 8 315,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 303 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 12 آذر تا 29 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 7 335,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 305 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 12 آذر تا 29 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 8 335,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 104 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 13 آذر تا 30 آذر روزهای فرد 08:00 - 11:15 8 295,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 206 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 13 آذر تا 30 آذر روزهای فرد 09:45 - 13:00 8 315,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 206 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 13 آذر تا 30 آذر روزهای فرد 15:00 - 18:15 8 315,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 106 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 13 آذر تا 30 آذر روزهای فرد 16:45 - 20:00 8 295,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 402 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 13 آذر تا 30 آذر روزهای فرد 16:45 - 20:00 8 350,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 202 بزرگسالان فشرده سفیر خیام (برادران) 12 آذر تا 29 آذر روزهای زوج 15:00 - 18:15 6 315,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 305 بزرگسالان فشرده سفیر خیام (برادران) 12 آذر تا 29 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 6 335,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 102 بزرگسالان فشرده سفیر خیام (برادران) 13 آذر تا 30 آذر روزهای فرد 13:15 - 16:30 6 295,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 106 بزرگسالان فشرده سفیر خیام (برادران) 13 آذر تا 30 آذر روزهای فرد 16:45 - 20:00 6 295,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1399 302 بزرگسالان فشرده سفیر خیام (برادران) 13 آذر تا 30 آذر روزهای فرد 16:45 - 20:00 6 335,000 تومان ثبت نام