دوره های در حال ثبت نام

ترم نام دوره مخاطبین الگوی دوره محل برگزاری زمان برگزاری ساعات برگزاری ظرفیت باقی مانده شهریه ثبت نام
ترم ششم 1400 IELTS01 IELTS فشرده آنلاین 3 آذر تا 24 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 0 500,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم ششم 1400 IELTS 03 IELTS فشرده آنلاین 3 آذر تا 24 آذر روزهای زوج 18:30 - 21:45 1 500,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1400 pre-IELTS 02 IELTS فشرده سفیر خیام (برادران) 4 آذر تا 25 آذر روزهای فرد 15:00 - 18:15 1 500,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1400 pre-IELTS 02 IELTS فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 4 آذر تا 25 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 3 500,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1400 pre-IELTS 05 IELTS فشرده آنلاین 3 آذر تا 24 آذر روزهای زوج 08:00 - 11:15 3 500,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1400 IELTS 03 IELTS فشرده آنلاین 3 آذر تا 24 آذر روزهای زوج 09:45 - 13:00 2 500,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1400 IELTS 07 IELTS فشرده آنلاین 3 آذر تا 24 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 3 500,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1400 IELTS 04 IELTS فشرده آنلاین 3 آذر تا 24 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 0 500,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم ششم 1400 IELTS 02 IELTS فشرده آنلاین 4 آذر تا 25 آذر روزهای فرد 08:00 - 11:15 3 500,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1400 IELTS 06 IELTS فشرده آنلاین 4 آذر تا 25 آذر روزهای فرد 16:45 - 20:00 1 500,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1400 pre-IELTS 04 IELTS فشرده آنلاین 4 آذر تا 25 آذر روزهای فرد 16:45 - 20:00 2 500,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1400 pre-IELTS 03 IELTS فشرده آنلاین 4 آذر تا 25 آذر روزهای فرد 16:45 - 20:00 0 500,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم ششم 1400 IELTS 02 IELTS فشرده آنلاین 4 آذر تا 25 آذر روزهای فرد 16:45 - 20:00 0 500,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم ششم 1400 pre-IELTS 01 IELTS فشرده آنلاین 3 آذر تا 24 آذر روزهای زوج 09:45 - 13:00 4 500,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1400 102 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 10 آذر تا 27 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 1 355,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1400 104 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 10 آذر تا 27 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 2 355,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1400 204 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 10 آذر تا 27 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 0 385,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم ششم 1400 203 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 10 آذر تا 27 آذر روزهای زوج 09:45 - 13:00 0 385,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم ششم 1400 102 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 11 آذر تا 28 آذر روزهای فرد 09:45 - 13:00 0 355,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم ششم 1400 206 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 11 آذر تا 28 آذر روزهای فرد 16:45 - 20:00 0 385,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم ششم 1400 305 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 11 آذر تا 28 آذر روزهای فرد 16:45 - 20:00 0 395,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم ششم 1400 405 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 11 آذر تا 28 آذر روزهای فرد 16:45 - 20:00 0 425,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم ششم 1400 101 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 11 آذر تا 28 آذر روزهای فرد 16:45 - 20:00 0 355,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم ششم 1400 106 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 10 آذر تا 27 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 0 355,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم ششم 1400 202 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 10 آذر تا 27 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 2 385,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1400 203 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 10 آذر تا 27 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 0 385,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم ششم 1400 406 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 10 آذر تا 27 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 0 425,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم ششم 1400 102 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 11 آذر تا 28 آذر روزهای فرد 16:45 - 20:00 0 355,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم ششم 1400 103 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 11 آذر تا 28 آذر روزهای فرد 16:45 - 20:00 0 355,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم ششم 1400 104 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 11 آذر تا 28 آذر روزهای فرد 16:45 - 20:00 3 355,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1400 105 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 11 آذر تا 28 آذر روزهای فرد 16:45 - 20:00 0 355,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم ششم 1400 201 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 10 آذر تا 27 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 0 385,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم ششم 1400 101 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 11 آذر تا 28 آذر روزهای فرد 09:45 - 13:00 0 355,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم ششم 1400 403 بزرگسالان فشرده آنلاین 13 آذر تا 29 آذر روزهای زوج 08:00 - 11:15 6 405,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1400 105 بزرگسالان فشرده آنلاین 13 آذر تا 29 آذر روزهای زوج 09:45 - 13:00 0 335,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم ششم 1400 201 بزرگسالان فشرده آنلاین 13 آذر تا 29 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 7 365,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1400 204 بزرگسالان فشرده آنلاین 13 آذر تا 29 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 5 365,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1400 302 بزرگسالان فشرده آنلاین 14 آذر تا 30 آذر روزهای فرد 09:45 - 13:00 9 385,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1400 203 بزرگسالان فشرده آنلاین 14 آذر تا 30 آذر روزهای فرد 16:45 - 20:00 9 365,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1400 103 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 11 آذر تا 28 آذر روزهای فرد 16:45 - 20:00 2 355,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1400 104 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 10 آذر تا 27 آذر روزهای زوج 09:45 - 13:00 0 355,000 تومان تکمیل ظرفیت
ترم ششم 1400 202 بزرگسالان فشرده سفیر ملک آباد (خواهران) 10 آذر تا 27 آذر روزهای زوج 16:45 - 20:00 1 385,000 تومان ثبت نام
ترم ششم 1400 104 بزرگسالان فشرده سفیر وکیل آباد (خواهران) 11 آذر تا 28 آذر روزهای فرد 16:45 - 20:00 1 355,000 تومان ثبت نام